Ventajas del doble acristalamiento

El doble envidrament compleix una “funció tèrmica”, dificulta els intercanvis tèrmics entre dos ambients que delimita, aïllant del fred i de la calor.

En comparació al vidre simple, el vidre doble o de càmera és un excel·lent aïllant tèrmic i acústic, amb estalvis que superen el 50%.

El vidre doble està format per dos vidres (exterior i interior) separats per una cambra d’aire deshidratat o gas argó segellada hermèticament que impedeix el pas de la humitat o brutícia. La cambra d’aire redueix la transferència de calor entre interior i exterior.

Un exemple de composició de doble envidrament pot ser 4/12/4. Això vol dir el doble envidrament està format per un vidre exterior de 4mm + càmera de 12mm + vidre interior de 4mm.

Es poden fer multitud de composicions combinant diferents tipus de vidre i espessors de la càmera. Depenent del grossor d’aquests elements podem variar les propietats de la finestra, ja que un major grossor dels vidres suposa un major aïllament acústic, i una major amplitud de la càmera, un major aïllament tèrmic.

Es poden combinar vidres laminats de seguretat, acústics, translúcids, Guardian Sun.

Avantatges del doble envidrament:

  • Augmenta l’aïllament tèrmic i acústic de la finestra.
  • Redueix la despesa en calefacció.
  • Redueix la despesa d’aire condicionat.
  • Elimina l’efecte condensació.

El doble acristalamiento cumple una “función térmica”, dificulta los intercambios térmicos entre dos ambientes que delimita, aislando del frío y del calor.

En comparación al vidrio simple, el vidrio doble o de cámara es un excelente aislante térmico y acústico, con ahorros que superan el 50%.

El vidrio doble está formado por dos vidrios (exterior e interior) separados por una cámara de aire deshidratado sellada herméticamente que impide el paso de la humedad o suciedad. La cámara de aire reduce la transferencia de calor entre interior y exterior.

Un ejemplo de composición de doble acristalamiento puede ser 4/12/4. Esto quiere decir que el doble acristalamiento está formado por un cristal exterior de 4mm + cámara de 12mm + cristal interior de 4mm.

Se pueden hacer multitud de composiciones combinando diferentes tipos de cristal y espesor de la cámara. Dependiendo del grosor de estos elementos podemos variar las propiedades de la ventana, ya que un mayor grosor de los cristales supone un mayor aislamiento acústico, y una mayor amplitud de cámara, un mayor aislamiento térmico.

Se pueden combinar cristales laminados de seguridad, acústicos, translúcidos, Guardian Sun.

Ventajas del doble acristalamiento:

  • Aumenta aislamiento térmico y acústico de la ventana.
  • Reduce el gasto en calefacción.
  • Reduce el gasto de aire acondicionado.
  • Elimina el efecto condensación.
No comments yet.

Deja un comentario